skola
izbornik
spacer
image
spacer
image
spacer
aeht image
spacer
icm
spacer
etwinning
spacer
etwinning
 
zoom
 
Obavijest kandidatima psiholog
 
 
Objavio : admin, 14.10.2021 15:21
spacer spacer
 
NATJEČAJ
 
 

SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ

Trg dr. Franje tuđmana 1, 10290 Zaprešić

KLASA:110-01/21-01/101

URBROJ:238/33-108-21-01

Zaprešić, 11.10.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) ravnatelj Srednje škole Ban Josip Jelačić, Zaprešić objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Računovodstveni/a radnik/ca – 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca

Mjesto rada: Srednja škola Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Zaprešić

2. Spremač/ica - 1 (jedan) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca

Mjesto rada: Srednja škola Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Zaprešić

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti točka 1.:

SSS – četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

Uvjeti točka 2.:

Završena osnovna škola, a uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. za točku 1. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi / za točku 2. dokaz o završenoj osnovnoj školi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja.
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Pr....0pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDoc...20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole www.ss-ban-jjelacic-zapresic.skole.hr.

Način i područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole www.ss-ban-jjelacic-zapresic.skole.hr

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Srednja škola Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove www.ss-ban-jjelacic-zapresic.skole.hr najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

Objavio : admin, 11.10.2021 03:12
spacer spacer
 
Obavijest kanidatima
 
 
Objavio : admin, 04.10.2021 09:23
spacer spacer
 
POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA
 
 

Srednja škola Ban Josip Jelačić

Trg dr. Franje Tuđmana 1

10290 Zaprešić

KLASA:110-01/21-01/83

URBROJ:238/33-108-21-05

U Zaprešiću, 30.9.2021.

                                       

                                

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto stručnog suradnika psihologa na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 7.9.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Ban Josip Jelačić.

 

održat ćemo dana 5.10.2021. godine, s početkom u 12.30  sati u  Srednjoj školi Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić                                                

-          12.30  -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja

-          12.35  -  Usmena procjena i vrednovanje (intervju) kandidata

 

 Na procjenu se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Koller Ivana

2.

Semenčić Ivan-Subaša

3.

Rancinger Laura

4.

Jalžabetić Katarina

5.

Petanjek Matija

 

 

Ako kandidat/kinja  ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak procjene, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Kandidat/kinja je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Zbog provedbe epidemioloških mjera i sprječavanja širenja koronavirusa, svi kandidati koji pristupe selekciji, dužni su u prostoru škole nositi zaštitnu masku.

                                                                                          

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Objavio : admin, 30.09.2021 13:55
spacer spacer
 
ODLUKU o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj
 
 

SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ

ZAPREŠIĆ, Trg dr. Franje Tuđmana 1

KLASA:110-01/21-01/83

URBROJ:238/33-108-21-03

U Zaprešiću, 21.9.2021.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i članaka 12. i 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić na prijedlog ravnatelja Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

 

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I

 

Za natječaj objavljen dana 7. rujna 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj pločiSrednje škole Ban Josip Jelačićza radno mjesto stručnog suradnika psihologa na neodređeno puno radno vrijeme utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić, obavit će se usmena procjena i vrednovanje (intervju) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto stručnog suradnika psihologa na neodređeno puno radno vrijeme.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za usmenu procjenu i vrednovanje (intervju) je:

 

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13.)

 

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15., 3/17.)

II

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata na usmenoj procjeni i vrednovanju (intervjuu) utvrđuje stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu.

 

III

Ako kandidat ne pristupi provjeri i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 

Objavio : admin, 30.09.2021 13:55
spacer spacer
 
POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA
 
 

Srednja škola Ban Josip Jelačić

Trg dr. Franje Tuđmana 1

10290 Zaprešić

KLASA:110-01/21-01/85

URBROJ:238/33-108-21-05

U Zaprešiću, 17.9.2021.


 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA


TESTIRANJE KANDIDATA
u postupku natječaja  za radno mjesto nastavnika/ice engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 7.9.2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Ban Josip Jelačić.

 

održat će dana 21.9.2021. godine, s početkom u 13.00  sati u  Srednjoj školi Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić                                                

-          13.00  -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja

-          13.05  -  Usmena procjena i vrednovanje (intervju) kandidata

 

 Na procjenu se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Tomislav Žnidarić

2.

Ivana Janći

3.

Anna Sidorova

4.

Iris Marinković

 

Ako kandidat/kinja  ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak procjene, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Kandidat/kinja je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Zbog provedbe epidemioloških mjera i sprječavanja širenja koronavirusa, svi kandidati koji pristupe selekciji, dužni su u prostoru škole nositi zaštitnu masku.

 

 

 POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA
Objavio : admin, 17.09.2021 18:38
spacer spacer
 
ODLUKU
 
 

SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ

ZAPREŠIĆ, Trg dr. Franje Tuđmana 1

KLASA:110-01/21-01/85

URBROJ:238/33-108-21-03

U Zaprešiću, 13.9.2021.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 12. i 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić na prijedlog ravnatelja Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

 

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I

 

Za natječaj objavljen dana 7. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj pločiSrednje škole Ban Josip Jelačićza radno mjesto nastavnika/ice engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić, obavit će se usmena procjena i vrednovanje (intervju) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto nastavnika/ice engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za usmenu procjenu i vrednovanje (intervju) je:

 Kurikulum nastavnog predmeta Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije (NN 7/19)

 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19)

 

II

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata na usmenoj procjeni i vrednovanju (intervjuu) utvrđuje stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu.

 

III

Ako kandidat ne pristupi provjeri i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

    

    Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Objavio : admin, 17.09.2021 17:38
spacer spacer
    Arhiva : [0] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Virtualna šetnja

Učenička zadruga

STEAM WEB

E-potvrde

SSBJJ @ srednja.hr

e-Dnevnik

Pravilnik

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada možete preuzeti OVDJE.

Udžbenici

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama možete preuzeti

OVDJE_2021_v3

Državna Matura

Informacije od državnoj maturi možete naći OVDJE

 

Završni rad

Upute za izradbu i obranu završnog rada OVDJE.

Poslovnik o radu školskog prosudbenog povjerenstva i povjerenstva za obranu završnog rada. OVDJE

Milenijska fotka

Veća verzija OVDJE

Školski kurikulum

Školski kurikulum daje pregled izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, stručnih posjeta i ekskurzija, te posebnih projekata naše škole. Preuzeti ga možete na linku ispod.

sk_2020/2021_v1

Godišnji plan i program rada 2020 -2021 v1

Školski preventivni program

Lektira

Popis lektire nalazi se na knjižnici!

Informacije

Termini informacija razrednika
nalaze se

otvori

Otvoreni sati

Termini otvorenih sata

otvori

Prijevoz

 Dokumenti i obrasci za prijevoz
(PREUZMI 01.09.2021)