skola
izbornik
spacer
image
spacer
image
spacer
aeht image
spacer
icm
spacer
etwinning
spacer
etwinning
spacer
industrija 4.0
 
zoom
 
Speak dating
 
 

I ove godine, krajem rujna, u čitavoj se Europi tradicionalno obilježio Europski dan jezika. Predstavnici Europske komisije 26.9. suu zagrebačkom kinu Europa organizirali SpeakDating – petnaestominutne tečajeve s izvornim govornicima brojnih stranih jezika poput engleskog, njemačkog, francuskog, litavskog, talijanskog i mnogih drugih. Na tečajeve su se odazvale i učenice naše škole: AnelaSokolec, Ivana  Ćavar i Anamarija Benčić (3.b). Kino Europabilo je do zadnjeg mjesta popunjeno ljubiteljima jezika svih generacija koji su uz  kokice i kavu stekli nova znanja stranih jezika.

Podsjećamo sve ljubitelje jezika da je natječaj za izradu loga Europskog dana jezika 2018 otvoren do kraja ove godine:EDL T-ShirtContest 2018.


Objavio : admin, 31.10.2017 18:06
spacer spacer
 
OBAVIJEST – STIPENDIJE
 
 


Zagrebačka županije raspisala je natječaj za dodjelu stipendija.

Tekst natječaja s pripadajućom dokumentacijom dostupan je OVDJE ili na stranicama Zagrebačke županije https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/160/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-zagrebacke-zupanije
Objavio : admin, 02.10.2017 22:15
spacer spacer
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (NN 125/11. i 64/15.), Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (Glasnik Zagrebačke županije 33-II/13)  i Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama (Glasnik Zagrebačke županije 4/15.) Školski odbor Srednje škole Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić, raspisuje

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Zaprešić ukupne površine 50 m2
 2. Poslovni prostor se može zakupiti i koristiti za posluživanje toplih i/ili hladnih jela i napitaka te bezalkoholnih pića za učenike i djelatnike Škole
 3. Poslovni prostor daje se u zakup na 4 (četiri) godine.
 4. Početna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 2.500,00 kn mjesečno (u cijenu zakupa nisu uračunati troškovi za električnu energiju, plin, vodu i odvoz smeća)
 5. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe  registrirane u Republici Hrvatskoj
 6. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine (7.500,00kn). Jamčevina se uplaćuje na  žiro račun Škole , broj HR 5423600001101655558 kod Zagrebačke banke.
 7. Pismena ponuda mora sadržavati:

-          naziv i sjedište ponuditelja (za pravne osobe), odnosno ime prezime, adresu i presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);

-          original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe );

-          obrtnicu (za fizičke osobe) iz kojih je vidljivo da je tvrtka ili obrt registrirana za djelatnost  koja se oglašava;

-          brojkama i slovima točno ispisati ponuđeni iznos

-          original ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga natjecatelja koju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana

-          ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Zagrebačke županije

-          dokaz o solventnosti: original  ili ovjereni preslik BON-a 2 ili SOL-a 2 ( samo za pravne osobe) ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja

-          dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu  početne mjesečne zakupnine

-          izjavu ponuditelja da će u slučaju sklapanja ugovora o zakupu  izdati bjanko zadužnicu za uredno izvršenje  obveza u pogledu plaćanja zakupnine i naknade eventualne štete koju može nanijeti zakupodavcu  svojim poslovanjem u iznosu 12 mjesečnih zakupnina

Zakupnik uređuje poslovni prostor prema vlastitim potrebama i o svom trošku uz suglasnost zakupodavca. Zakupnik se obvezuje uskladiti svoju ponudu kao i cijene pojedinih ugostiteljskih usluga s potrebama korisnika usluga, a to su učenici i zaposlenici škole. Poželjna je ponuda svježe pripremljenih sendviča te obroka zdrave prehrane.

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 1. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu  najvišu zakupninu  Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora  ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 2. Pravo  prvenstva na natječaju imaju osobe iz  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz  domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br.174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09,137/09.146/10, 55/11 i 140/12 i 19/13-pročišćeni tekst) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Natjecatelji koji se pozivaju na pravo prvenstva u ponudi na natječaj moraju dostaviti original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom to dokazuju ne stariju od 6 mjeseci, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja ne stariju od šest mjeseci i izjavu ne stariju od 6 mjeseci da već jednom po provedenom javnom natječaju nisu ostvarili to pravo. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju navedenog prava  prvenstva ne može se dati u podzakup, prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.

 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg dana nakon objave natječaja. Ponude treba dostaviti poštom preporučeno ili osobno predati u školu na adresu: Srednja škola Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“.
 2. Neće se razmatrati ponude:

-     fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Zagrebačke županije zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od 3 mjeseca

-     fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava

-     pravnih osoba koje nisu solventne

-     fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja

13. Srednja škola Ban Josip Jelačić zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i za to nije dužna davati nikakvo obrazloženje, a niti nadoknađivati troškove koje su ponuditelji imali pri sastavljanju ponuda.

14. Otvaranje ponuda obavit će se 6.10.2017. godine u 14.50 sati u Školi, a dopuštena je nazočnost natjecatelja odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika uz predočenje valjane punomoći.

15. Uplaćena jamčevina natjecatelja čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu. Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju na natječaju bit će u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od sklapanja ugovora o zakupu.

16.  O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Na zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici u natječaju imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave na adresu Srednje škole Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić.

17.  Ugovor o zakupu u ime Škole sklapa ravnatelj Škole u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

18.  Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika.

19. Pregled poslovnog prostora se može obaviti svakog radnog dana od 10.00- 11.00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja natječaja uz prethodnu najavu na broj telefona 01/3399 984.

Objavio : admin, 25.09.2017 01:36
spacer spacer
 
OBRAZOVANJE ODRASLIH
 
 

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA

U OBRAZOVANJE ODRASLIH

U ŠK. GOD. 2017./2018.

Srednja škola Ban Josip Jelačić objavljuje natječaj za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih u šk. god. 2017./2018. i to za stjecanje srednje stručne spreme odnosno prekvalifikacije za zanimanja:

 • Komercijalist
 • Turističko hotelijerski komercijalist
 • Ekonomist
 • Hotelijersko turistički tehničar
 • Prodavač
 • Kuhar
 • Slastičar
 • Konobar
 • Frizer NOVO!
 • Kozmetičar NOVO!
 • Pediker NOVO!

Pozivamo sve zainteresirane kandidate da se jave od 11. do 27. rujna 2017. godine na prijavu za upis. Nakon toga slijedi i sam upis koji će se održati 28. i 29. rujna 2017.

 

Prijavnica za upis podiže se u tajništvu škole te je uz prijavu potrebno priložiti:

 • Svjedodžbu o završenom 8. razredu odnosno svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 • Domovnicu
 • Rodni list

 

Početak nastave i konzultacija 3. listopada 2017. godine.

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 33 99 984.

ZNANJE JE MOĆ – PRIDRUŽITE NAM SE!

 

 

Objavio : admin, 07.09.2017 19:32
spacer spacer
 
BESPLATNI UDŽBENICI
 
 

BESPLATNI UDŽBENICI

ZA ŠK. GOD. 2017./18.

 

Učenici koji imaju prebivalište na području grada Zagreba i ostvaruju pravo na besplatne udžbenike dužni su predati zahtjev u Gradski ured za obrazovanje do 6.9.2017. do 12.00 sati.

Detaljnije upute mogu vidjeti na www.zagreb.hr gdje se može preuzeti i obrazac Zahtjeva.

Objavio : admin, 31.08.2017 22:42
spacer spacer
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11. i 64/15.), Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (Glasnik Zagrebačke županije 33-II/13) i Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama (Glasnik Zagrebačke županije 4/15.) Školski odbor Srednje škole Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Zaprešić ukupne površine 50 m2
 2. Poslovni prostor se može zakupiti i koristiti za posluživanje toplih i/ili hladnih jela i napitaka te bezalkoholnih pića za učenike i djelatnike Škole
 3. Poslovni prostor daje se u zakup na 4 (četiri) godine.
 4. Početna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 2.500,00 kn mjesečno (u cijenu zakupa nisu uračunati troškovi za električnu energiju, plin, vodu i odvoz smeća)
 5. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj
 6. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine (7.500,00kn). Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Škole , broj HR 5423600001101655558 kod Zagrebačke banke.
 7. Pismena ponuda mora sadržavati:

- naziv i sjedište ponuditelja (za pravne osobe), odnosno ime prezime, adresu i presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);

- original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe );

- obrtnicu (za fizičke osobe) iz kojih je vidljivo da je tvrtka ili obrt registrirana za djelatnost koja se oglašava;

- brojkama i slovima točno ispisati ponuđeni iznos

- original ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga natjecatelja koju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana

- ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Zagrebačke županije

- dokaz o solventnosti: original ili ovjereni preslik BON-a 2 ili SOL-a 2 ( samo za pravne osobe) ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja

- dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine

- izjavu ponuditelja da će u slučaju sklapanja ugovora o zakupu izdati bjanko zadužnicu za uredno izvršenje obveza u pogledu plaćanja zakupnine i naknade eventualne štete koju može nanijeti zakupodavcu svojim poslovanjem u iznosu 12 mjesečnih zakupnina

Zakupnik uređuje poslovni prostor prema vlastitim potrebama i o svom trošku uz suglasnost zakupodavca. Zakupnik se obvezuje uskladiti svoju ponudu kao i cijene pojedinih ugostiteljskih usluga s potrebama korisnika usluga, a to su učenici i zaposlenici škole. Poželjna je ponuda svježe pripremljenih sendviča te obroka zdrave prehrane.

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 1. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu zakupninu Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 2. Pravo prvenstva na natječaju imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br.174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09,137/09.146/10, 55/11 i 140/12 i 19/13-pročišćeni tekst) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Natjecatelji koji se pozivaju na pravo prvenstva u ponudi na natječaj moraju dostaviti original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom to dokazuju ne stariju od 6 mjeseci, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja ne stariju od šest mjeseci i izjavu ne stariju od 6 mjeseci da već jednom po provedenom javnom natječaju nisu ostvarili to pravo. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju navedenog prava prvenstva ne može se dati u podzakup, prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.

 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg dana nakon objave natječaja. Ponude treba dostaviti poštom preporučeno ili osobno predati u školu na adresu: Srednja škola Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“.
 2. Neće se razmatrati ponude:

- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Zagrebačke županije zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od 3 mjeseca

- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava

- pravnih osoba koje nisu solventne

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja

13. Srednja škola Ban Josip Jelačić zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i za to nije dužna davati nikakvo obrazloženje, a niti nadoknađivati troškove koje su ponuditelji imali pri sastavljanju ponuda.

14. Otvaranje ponuda obavit će se 14.9.2017. godine u 14.00 sati u Školi, a dopuštena je nazočnost natjecatelja odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika uz predočenje valjane punomoći.

15. Uplaćena jamčevina natjecatelja čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu. Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju na natječaju bit će u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od sklapanja ugovora o zakupu.

16. O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Na zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici u natječaju imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave na adresu Srednje škole Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić.

17. Ugovor o zakupu u ime Škole sklapa ravnatelj Škole u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

18. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika.

19. Pregled poslovnog prostora se može obaviti svakog radnog dana od 10.00- 11.00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja natječaja uz prethodnu najavu na broj telefona 01/3399 984.

Objavio : admin, 31.08.2017 09:27
spacer spacer
    Arhiva : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Virtualna šetnja

Učenička zadruga

Višejezičnost

STEAM WEB

E-potvrde

SSBJJ @ srednja.hr

e-Dnevnik

Pravilnik

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada možete preuzeti OVDJE.

Udžbenici

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama možete preuzeti

OVDJE_2021_v3

Državna Matura

Informacije od državnoj maturi možete naći OVDJE

 

Završni rad

Upute za izradbu i obranu završnog rada OVDJE.

Poslovnik o radu školskog prosudbenog povjerenstva i povjerenstva za obranu završnog rada. OVDJE

Milenijska fotka

Veća verzija OVDJE

Školski kurikulum

Školski kurikulum daje pregled izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, stručnih posjeta i ekskurzija, te posebnih projekata naše škole. Preuzeti ga možete na linku ispod.

sk_2021/2022_v1

Godišnji plan i program rada 2021 -2022 v1

Školski preventivni program

Lektira

Popis lektire nalazi se na knjižnici!

Informacije

Termini informacija razrednika
nalaze se

otvori

Otvoreni sati

Termini otvorenih sata

otvori

Prijevoz

 Dokumenti i obrasci za prijevoz
(PREUZMI 01.09.2021)