skola
izbornik
spacer
image
spacer
image
spacer
aeht image
spacer
icm
spacer
etwinning
 
zoom
 
VEČERNJI KONCERT UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BAN JOSIP JELAČIĆ
 
 

U četvrtak, 30.11. 2017. održati će se koncert učenika u multimedijalnoj dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić u Zaprešiću s početkom u 20:00h. Učenice Ana Žagmešter (flauta), Afrodita Ban (klavir), te učenik Luka Suhina na harmonici pokazati će svoja umijeća interpretacije djela svjetski renomiranih skladatelja poput Ludwiga van Beethovena, H. Bertinia, Johna Williamsa, Vladislava Zolotaryova i hrvatskog kompozitora Adalberta Markovića. Na programu je Beethovenovo remek-djelo, Williamsovo umijeće pisanja filmske glazbe, Zolotaryova "Dječja suita" za harmoniku, Bertinieva "Etida u g-mol"-u i "Lento", djelo jednog od najplodnijih hrvatskih kompozitora Adalberta Markovića. Umjetnički voditelj je prof. glazbene umjetnosti Edo Golubić.

Ulaz na koncert je besplatan.

Objavio : admin, 29.11.2017 15:02
spacer spacer
 
Odluka o odabiru ponuda za stručnu ekskurziju u Grčku u 2018. godini
 
 

Odluka o odabiru ponuda za stručnu ekskurziju u Grčku u 2018. godini

Ponuda broj 3/2017

Dana 24. 11. 2017. Povjerenstvo je otvorilo dvije pristigle ponude.

Ponuda turističke agencije Spranza d.o.o. ne ispunjava propisane uvjete te će na roditeljskom sastanku biti  predstavljena ponuda:

 1. Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, 10000 Zagreb

Poziva se agencija na predstavljanje ponude na roditeljskom sastanku u ponedjeljak, 4. prosinca 2017. godine u 18.40.

Objavio : admin, 28.11.2017 09:51
spacer spacer
 
InsideTourism
 
 

U petak 27. listopada učenici naše škole osvojili su dva prva i jedno treće mjesto na natjecanju organiziranom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u sklopu projekta InsideTourism – natjecanju u rješavanju poslovnih slučajeva u turizmu. 

Zadatak je bio napraviti plan promocije za jedan ili više poslovnih slučajeva za poznate tvrtke Ulixd.o o, Ex - alto d.o.o. i Milenij hoteli d.o o.

Učenici 4.c razreda Ariana Harčević, Željka Milić i Ivan Vasović u pratnji svoje mentorice profesorice Biserke Gregorine osvojili su 1. mjesto na poslovnom slučaju Ex-alto d.o.o.

 Učenici 4.d razreda Leonarda Filipović i Vedran Maričić u pratnji svoje mentorice profesorice Monike Škalectakođer su osvojili prvo mjesto na poslovnom slučaju Ulix d.o.o. i 3. mjesto na poslovnom slučaju Ex - alto d.o.o. Čestitamo pobjednicima! 

Objavio : admin, 02.11.2017 18:14
spacer spacer
 
Speak dating
 
 

I ove godine, krajem rujna, u čitavoj se Europi tradicionalno obilježio Europski dan jezika. Predstavnici Europske komisije 26.9. suu zagrebačkom kinu Europa organizirali SpeakDating – petnaestominutne tečajeve s izvornim govornicima brojnih stranih jezika poput engleskog, njemačkog, francuskog, litavskog, talijanskog i mnogih drugih. Na tečajeve su se odazvale i učenice naše škole: AnelaSokolec, Ivana  Ćavar i Anamarija Benčić (3.b). Kino Europabilo je do zadnjeg mjesta popunjeno ljubiteljima jezika svih generacija koji su uz  kokice i kavu stekli nova znanja stranih jezika.

Podsjećamo sve ljubitelje jezika da je natječaj za izradu loga Europskog dana jezika 2018 otvoren do kraja ove godine:EDL T-ShirtContest 2018.


Objavio : admin, 31.10.2017 18:06
spacer spacer
 
OBAVIJEST – STIPENDIJE
 
 


Zagrebačka županije raspisala je natječaj za dodjelu stipendija.

Tekst natječaja s pripadajućom dokumentacijom dostupan je OVDJE ili na stranicama Zagrebačke županije https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/160/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-zagrebacke-zupanije
Objavio : admin, 02.10.2017 22:15
spacer spacer
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (NN 125/11. i 64/15.), Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (Glasnik Zagrebačke županije 33-II/13)  i Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama (Glasnik Zagrebačke županije 4/15.) Školski odbor Srednje škole Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić, raspisuje

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Zaprešić ukupne površine 50 m2
 2. Poslovni prostor se može zakupiti i koristiti za posluživanje toplih i/ili hladnih jela i napitaka te bezalkoholnih pića za učenike i djelatnike Škole
 3. Poslovni prostor daje se u zakup na 4 (četiri) godine.
 4. Početna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 2.500,00 kn mjesečno (u cijenu zakupa nisu uračunati troškovi za električnu energiju, plin, vodu i odvoz smeća)
 5. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe  registrirane u Republici Hrvatskoj
 6. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine (7.500,00kn). Jamčevina se uplaćuje na  žiro račun Škole , broj HR 5423600001101655558 kod Zagrebačke banke.
 7. Pismena ponuda mora sadržavati:

-          naziv i sjedište ponuditelja (za pravne osobe), odnosno ime prezime, adresu i presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);

-          original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe );

-          obrtnicu (za fizičke osobe) iz kojih je vidljivo da je tvrtka ili obrt registrirana za djelatnost  koja se oglašava;

-          brojkama i slovima točno ispisati ponuđeni iznos

-          original ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga natjecatelja koju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana

-          ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Zagrebačke županije

-          dokaz o solventnosti: original  ili ovjereni preslik BON-a 2 ili SOL-a 2 ( samo za pravne osobe) ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja

-          dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu  početne mjesečne zakupnine

-          izjavu ponuditelja da će u slučaju sklapanja ugovora o zakupu  izdati bjanko zadužnicu za uredno izvršenje  obveza u pogledu plaćanja zakupnine i naknade eventualne štete koju može nanijeti zakupodavcu  svojim poslovanjem u iznosu 12 mjesečnih zakupnina

Zakupnik uređuje poslovni prostor prema vlastitim potrebama i o svom trošku uz suglasnost zakupodavca. Zakupnik se obvezuje uskladiti svoju ponudu kao i cijene pojedinih ugostiteljskih usluga s potrebama korisnika usluga, a to su učenici i zaposlenici škole. Poželjna je ponuda svježe pripremljenih sendviča te obroka zdrave prehrane.

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 1. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu  najvišu zakupninu  Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora  ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 2. Pravo  prvenstva na natječaju imaju osobe iz  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz  domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br.174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09,137/09.146/10, 55/11 i 140/12 i 19/13-pročišćeni tekst) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Natjecatelji koji se pozivaju na pravo prvenstva u ponudi na natječaj moraju dostaviti original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom to dokazuju ne stariju od 6 mjeseci, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja ne stariju od šest mjeseci i izjavu ne stariju od 6 mjeseci da već jednom po provedenom javnom natječaju nisu ostvarili to pravo. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju navedenog prava  prvenstva ne može se dati u podzakup, prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.

 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg dana nakon objave natječaja. Ponude treba dostaviti poštom preporučeno ili osobno predati u školu na adresu: Srednja škola Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“.
 2. Neće se razmatrati ponude:

-     fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Zagrebačke županije zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od 3 mjeseca

-     fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava

-     pravnih osoba koje nisu solventne

-     fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja

13. Srednja škola Ban Josip Jelačić zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i za to nije dužna davati nikakvo obrazloženje, a niti nadoknađivati troškove koje su ponuditelji imali pri sastavljanju ponuda.

14. Otvaranje ponuda obavit će se 6.10.2017. godine u 14.50 sati u Školi, a dopuštena je nazočnost natjecatelja odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika uz predočenje valjane punomoći.

15. Uplaćena jamčevina natjecatelja čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu. Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju na natječaju bit će u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od sklapanja ugovora o zakupu.

16.  O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Na zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici u natječaju imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave na adresu Srednje škole Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić.

17.  Ugovor o zakupu u ime Škole sklapa ravnatelj Škole u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

18.  Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika.

19. Pregled poslovnog prostora se može obaviti svakog radnog dana od 10.00- 11.00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja natječaja uz prethodnu najavu na broj telefona 01/3399 984.

Objavio : admin, 25.09.2017 01:36
spacer spacer
    Arhiva : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
e-Dnevnik

Pravilnik

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada možete preuzeti OVDJE.

Udžbenici

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama možete preuzeti

OVDJE_2019_v3

Državna Matura

Informacije od državnoj maturi možete naći OVDJE

 

Završni rad

Upute za izradbu i obranu završnog rada OVDJE.

Poslovnik o radu školskog prosudbenog povjerenstva i povjerenstva za obranu završnog rada. OVDJE

Milenijska fotka

Veća verzija OVDJE

Školski kurikulum

Školski kurikulum za šk.god. 2016./2017. daje pregled izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, stručnih posjeta i ekskurzija, te posebnih projekata naše škole. Preuzeti ga možete na linku ispod.

sk_2019/2020_v1

Godišnji plan i program rada 2019 -2020 v3

Školski preventivni program

Lektira

Popis lektire nalazi se na knjižnici!

Informacije

Termini informacija razrednika
nalaze se

otvori

Otvoreni sati

Termini otvorenih sata

otvori

Prijevoz

 Dokumenti i obrasci za prijevoz 09 2019
(PREUZMI 04.09.2019)