skola
izbornik
spacer
image
spacer
image
spacer
aeht image
spacer
icm
spacer
etwinning
 
 
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
zoom
 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (NN 125/11. i 64/15.), Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (Glasnik Zagrebačke županije 33-II/13)  i Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama (Glasnik Zagrebačke županije 4/15.) Školski odbor Srednje škole Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić, raspisuje

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Zaprešić ukupne površine 80 m2
 2. Poslovni prostor se može zakupiti i koristiti za posluživanje toplih i/ili hladnih jela i napitaka te bezalkoholnih pića za učenike i djelatnike Škole
 3. Poslovni prostor daje se u zakup na 4 (četiri) godine.
 4. Početna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 4.000,00 kn mjesečno (u cijenu zakupa nisu uračunati troškovi za električnu energiju, plin, vodu i odvoz smeća)
 5. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe  registrirane u Republici Hrvatskoj
 6. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine (12.000,00kn). Jamčevina se uplaćuje na  žiro račun Škole , broj HR 5423600001101655558 kod Zagrebačke banke.
 7. Pismena ponuda mora sadržavati:

-          naziv i sjedište ponuditelja (za pravne osobe), odnosno ime prezime, adresu i presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);

-          original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe );

-          obrtnicu (za fizičke osobe) iz kojih je vidljivo da je tvrtka ili obrt registrirana za djelatnost  koja se oglašava;

-          brojkama i slovima točno ispisati ponuđeni iznos

-          original ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga natjecatelja koju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana

-          ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Zagrebačke županije

-          dokaz o solventnosti: original  ili ovjereni preslik BON-a 2 ili SOL-a 2 ( samo za pravne osobe) ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja

-          dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu  početne mjesečne zakupnine

-          izjavu ponuditelja da će u slučaju sklapanja ugovora o zakupu  izdati bjanko zadužnicu za uredno izvršenje  obveza u pogledu plaćanja zakupnine i naknade eventualne štete koju može nanijeti zakupodavcu  svojim poslovanjem u iznosu 12 mjesečnih zakupnina

Zakupnik uređuje poslovni prostor prema vlastitim potrebama i o svom trošku uz suglasnost zakupodavca. Zakupnik se obvezuje uskladiti svoju ponudu kao i cijene pojedinih ugostiteljskih usluga s potrebama korisnika usluga, a to su učenici i zaposlenici škole. Poželjna je ponuda svježe pripremljenih sendviča te obroka zdrave prehrane.

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 1. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu  najvišu zakupninu  Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora  ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 2. Pravo  prvenstva na natječaju imaju osobe iz  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz  domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br.174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09,137/09.146/10, 55/11 i 140/12 i 19/13-pročišćeni tekst) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Natjecatelji koji se pozivaju na pravo prvenstva u ponudi na natječaj moraju dostaviti original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom to dokazuju ne stariju od 6 mjeseci, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja ne stariju od šest mjeseci i izjavu ne stariju od 6 mjeseci da već jednom po provedenom javnom natječaju nisu ostvarili to pravo. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju navedenog prava  prvenstva ne može se dati u podzakup, prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može ostvariti samo jednokratno.

 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg dana nakon objave natječaja. Ponude treba dostaviti poštom preporučeno ili osobno predati u školu na adresu: Srednja škola Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“.
 2. Neće se razmatrati ponude:

-     fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Zagrebačke županije zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od 3 mjeseca

-     fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava

-     pravnih osoba koje nisu solventne

-     fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja

13. Srednja škola Ban Josip Jelačić zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i za to nije dužna davati nikakvo obrazloženje, a niti nadoknađivati troškove koje su ponuditelji imali pri sastavljanju ponuda.

14. Otvaranje ponuda obavit će se 11.3.2016. godine u 14.00 sati u Školi, a dopuštena je nazočnost natjecatelja odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika uz predočenje valjane punomoći.

15. Uplaćena jamčevina natjecatelja čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu. Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju na natječaju bit će u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od sklapanja ugovora o zakupu.

16.  O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Na zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici u natječaju imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave na adresu Srednje škole Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić.

17.  Ugovor o zakupu u ime Škole sklapa ravnatelj Škole u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

18.  Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika.

19. Pregled poslovnog prostora se može obaviti svakog radnog dana od 14.00- 15.00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja natječaja uz prethodnu najavu na broj telefona 01/3399 984.

Objavio : admin, 29.02.2016 12:48
   
e-Dnevnik

Pravilnik

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada možete preuzeti OVDJE.

Udžbenici

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama možete preuzeti

OVDJE_2019_v3

Državna Matura

Informacije od državnoj maturi možete naći OVDJE

 

Završni rad

Upute za izradbu i obranu završnog rada OVDJE.

Poslovnik o radu školskog prosudbenog povjerenstva i povjerenstva za obranu završnog rada. OVDJE

Milenijska fotka

Veća verzija OVDJE

Školski kurikulum

Školski kurikulum za šk.god. 2016./2017. daje pregled izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, stručnih posjeta i ekskurzija, te posebnih projekata naše škole. Preuzeti ga možete na linku ispod.

sk_2019/2020_v1

Godišnji plan i program rada 2019 -2020 v3

Školski preventivni program

Lektira

Popis lektire nalazi se na knjižnici!

Informacije

Termini informacija razrednika
nalaze se

otvori

Otvoreni sati

Termini otvorenih sata

otvori

Prijevoz

 Dokumenti i obrasci za prijevoz 09 2019
(PREUZMI 04.09.2019)